نگارستان

داستان زندگی

داستان زندگی

 

هیچكس را در زندگی مقصر نمی دانم

 

از خوبان، خاطره و از بدان، تجربه میگیرم

 

بدترین ها، عبرت میشوند و بهترین ها، دوست

 

 

حرف اشتباهیست كه میگویند با هر كس باید مثل خودش رفتار كرد

 

اگر چنین بود از منیت و شخصیت هر كس، چیزى باقى نمی ماند

 

هركس هر چه به سرت آورد، فقط خودت باش

 

اگر جواب هر جفایى بدى بود

 

داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب بود

 

 

اگر نمی توانى آدم خوبه زندگی كسى باشى

 

اگر براى یاد دادن همان خوبى هایى كه بلدى، ناتوانت كردند

 

اگر همان اندك مهربانیت را از بر نشدند

 

اگر خوبى كردى و بدى دیدى

 

كنار بكش اما بد نشو

 

زیرا این تنها كاریست كه از دستت بر می آید

 

 

مهم نیست با تو چه كردند

 

تو قهرمان زندگی خودت بمان

 

تو آدم خوبه زندگی خودت باش و با وجدانت آسوده بخواب

 

سرت را پیش خدایت بالا بگیر و بخاطر همه چیز، شاکر باش

 

تلاش کن قهرمان زندگی خودت باشی