نگارستان

پطروس و مفهوم انسانیت

دست بردار پطروس، بگذار دنیا را آب ببرد

در دنیایی که اقیانوس آرام با آن همه عظمتش به دنبال آرامش میگردد

سد هم بسازی، فقط مشق بچه ها را زیاد میکنی

یک سیب به زمین افتاد، همه مفهوم جاذبه را فهمیدند

اما هر روز هزاران انسان به زمین می افتد و هیچکس مفهوم انسانیت را درک نمیکند