نگارستان

فهمیدن دیگران

 فهمیدن دیگران

فهمیدن دیگران

 بیایید کاری کنیم که همیشه پاسخگوی وجدان خود باشیم

 بیایید با خود و خدای خود صادق باشیم

بیایید دنیا را آنگونه که هست بنگریم نه آنگونه که دوست داریم

بیایید دیگران را بفهمیم و ندانسته در مورد آنان قضاوت نکنیم   

بیایید هر وقت خواستیم در مورد دیگران قضاوت کنیم

کمی با کفشهای آنان راه برویم

 

 بیایید با دیدن ظاهر افراد ، اظهار نظر نکنیم

چون بسیار پیش آمده است که 

 

When A Person Laughs too Much Even for Stupid Things, Be Sure That Person Is Sad Deep Inside

اگر کسی بیش از حد می خندد، حتی به مسائل خیلی ساده و معمولی؛او از درون به شدت اندوهگین است

 

When A Person Sleeps A lot, Be Sure that Person Is Lonely

اگر کسی بیش از حد میخوابد، مطمئن باشید که او احساس تنهایی میکند

 

When A Person Talks Less, And If He Talks, He Talks Fast Then It Means That Person Keeps Secrets

اگر کسی کمتر حرف میزند و یا در زمان حرف زدن بسیار سریع صحبت میکند؛ این بدان معنیست که رازی برای پنهان کردن دارد

 

When Someone Can't Cry Then That Personality Is Weak

اگر کسی قادر نیست بگرید، او شخصیتی ضعیف است

 

When Someone Eats In an Abnormal Way Then That Person Is In Tension

اگر کسی بطور غیر نرمال غذا میخورد، از استرس و فشارِ زیاد رنج میبرد

 

When Someone Cry On Little Things Then It Means He Is Innocent & Soft Hearted

اگر کسی به سادگی میگرید، حتی در برابر مسائل خیلی ساده، او فردی بی گناه و دل نازک است

 

When Someone Gets Angry On Silly Or Small Things It Means He Is In Love

اگر کسی به سرعت عصبانی میشود، حتی برای مسائل کوچک و پیش پا افتاده، این بدان معناست که او عاشق شده است

 

So True, Try To See All These In Real Life, You Will Find All

اگر به اطراف خود بخوبی نگاه کنید، همه این موارد را خواهید یافت

 

Try to understand people

دیگران را بفهمیم

 

نگاره ها