نگارستان

کوروش ای شیر ژیان پارسی

شعر زیبا و حماسی کوروش ای شیر ژیان پارسی در مدح کوروش کبیر امپراطور قدرتمند هخامنشیان و شاهنشاه بزرگ سرزمین جاوید پارس

 کوروش ای شیر ژیان پارسی

  

کوروش ای شیر ژیان پارسی

ای سخن هایت دمادم راستیای هوای پاک شاد آشتی

میهنت را درجهان آراستیخون پاک آریایی در تنت

مهر و ماه پارسایی در سرتنغمه تابان مزدا بر لبت

جلگه آب رهایی همرهتما همه چشمان به راهت دوختیم

چون به گیتی پند تو اندوختیمراه تو راه رهایی جستن است

نی که در خواب سیاهی خفتن استکوروش ای جانم فدای راه تو

درتن و مغزم، همه آوای توچون خردمندان خردمندی کنی

در تن وجان همه مردی کنیچشم گیتی را همه نیکی کنی

تنگ دستان را دست گیری کنیدر مرامت مردمان را داشتی

خوی خود را چون درخت افراشتیمردمان را از خودت پنداشتی

بر زمین تخم خرد را کاشتیراستی را آرمانت داشتی

دشمنان مردمان را کاستیتا به کی باشد به ره چشمان ما

تا که ره یابد به تو دستان مامن به خواب خویش رویت را دیده ام

من به خوابم روی تو بوسیده امدر هوای کوی تو پیچیده ام

باده مهر دلت نوشیده امکوروش ای مرد بزرگ پارسی

کوروش ای جان و روان راستیکوروش ای نام و نوای آشتی

تخم نیکی را به گیتی کاشتیخاموشی را روشنی افراشتی

چون به دل مهر کیانی داشتی