نگارستان

تغییر عملکرد

تغییر عملکرد

تغییر عملکرد

✶ شما می توانید بارها و بارها معذرت خواهى کنید، اما وقتى در عملكرد شما هيچ تغييرى نباشد، كلمات شما هم معنای خود را از دست می دهند...

T.me/Roshanbinan✶

فردای خیالی

فردای خیالی

فردای خیالی

✶ هرگز منتظر فردای خیالی نباشید و سهم خود را از شادی زندگی، همین امروز بگیرید...
✶ فراموش نکنید که مقصد، همیشه جایی در انتهای مسیر نیست بلکه لذت بردن از قدم هایی است که برمی داریم...

T.me/Roshanbinan✶

زندگی شرافتمندانه

زندگی شرافتمندانه

زندگی شرافتمندانه

✶ نه مرگ آنقدر تلخ است و نه زندگی این قدر شیرین که انسان برای این دو، شرفش را بفروشد...
فریدون فرخزاد

T.me/Roshanbinan✶