نگارستان

همدیگر را پیر نکنیم

همدیگر را پیر نکنیم

 باور کنید تک تک آدم ها زخمی‌اند

هرکس‌ درد خودش را دارد

دغدغه‌ی خودش را دارد

مشغله‌ی خودش دارد

 

باور کنید

ذهن‌ها خسته‌اند

قلب‌ها زخمی‌اند

زبان‌ها بسته‌اند

 

برای دیگران آرزو کنیم

بهترین‌ها را....

راحتی را....

 

همه گم شده‌ایم

یاری کنیم همدیگر را، تا زندگی برایمان لذتبخش شود

 

آدم ها آرام آرام پیر نمیشوند

آدمها در یک لحظه ...

با یک تلفن...

با یک جمله ...

با یک نگاه ...

با یک اتفاق...

با یک نیامدن...

با یک دیر رسیدن...

با یک باید برویم...

و با یک تمام کنیم، پیر می شوند

 

آدمها را لحظه ها پیر نمی کنند

آدم ها را آدم ها پیر می کنند

سعي ڪنیم هواي دل همدیگر را بیشتر داشته باشیم

همدیگر را پیر نڪنیم