نگارستان

دلیل موفقیت جهان غرب

دلیل موفقیت جهان غرب

همیشه این سوال بزرگ نزد آنان که بی تعصب می اندیشند، مطرح بوده است که چرا اروپائیان چنان پیشرفته و منظم هستند که بهشت در همین دنیا برای آنها و البته ما جهان سومی ها تداعی میشود. آیا خداوند آنها را قوم برگزیده و برتر جهان قرار داده است یا اینکه راز بزرگتری در میان است.

اما واقعیت اینست که آنان واقعا تلاش کرده اند و برنامه ریزی های فراوانی کرده و سختی های زیادی را به جان خریده اند به گونه ای که به قول مرحوم جلال آل احمد، آنها در آیتم های زیادی از ما پیشی گرفته اند.

• آنها دو جنگ جهانی را تجربه کرده اند و از بازسازی کشورهایشان، سر افراز در آمده اند.

 آنها حدود 500 سال است که از قرون وسطی خارج شده اند و افکار پوچ و واهی را دور ریخته اند.

 آنها انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی را تجربه کرده اند.

 آنها دست افراد مفت خور را از جامعه قطع کرده اند.

 آنها باورهای اجتماعی صحیح جا انداخته اند.

 آنها برای یک انسان، ارزش والایی در نظر می گیرند.

• آنها تا حدود زیادی، دهکده جهانی را ایجاد کرده و همه فرهنگ ها وعقاید را پذیرفته اند.

 

حالا از این کشتی شکسته چه توقعی دارید؟