نگارستان

معجزه زندگی

معجزه زندگی

اگر بر این باوری که سنگ برایت معجزه می کند، معجزه رخ خواهد داد

اگر بر این باوری که آسمان برایت معجزه می کند، معجزه رخ خواهد داد

 اما تــو باید آگـاه باشی که نه سنـــگ از خــود قـــــدرت دارد و نه آسمان

آنچه که نیـــــرو دارد باور توســــــت، ایمان و یقیـــــن راســـخ توســـت

اگر سنـــــگ قدرتی داشــــت، فکـــــری به حـــال خــــــود می کــــــرد

هر گاه این سخن حضرت عشق را می خوانم، به بودن خـــود شک میکنم

 

بیــــرون زتو نیسـت آنچه در عالم هست

از خــود بطلب هرآنچه خـواهی که تـویی

معجزه زندگی خودت باش