نگارستان

فلسفه زندگی

 فلسفه زندگی

فلسفه زندگی

 فلسفه آفرینش توسط قدرت و اراده ای  ماوراء ، بر پایه واقعیتی شگرف و متکی به اهدافی زیبا و لطیف طراحی شده است و گویای این اصل فناناپذیر است که فلسفه زندگی بسیار فراتر از عوامل مادی ، سنتی و خارج از پندار و تفکر عوام است. بسیار عظیم تر از تعبد که به بزرگی تعقل است. به بزرگی خدمت به خلق و همنوعان است. هر گاه توانستی طوری زندگی کنی که پاسخگوی وجدانت بودی ، قطعا در برابر خداوند هم سرافراز و روسفید خواهی بود و مهمتر آنکه فلسفه آفرینش را خوب فهمیده ای و با دنیا و پیچ و خم هایش ، با زندگی و  فراز و نشیب هایش ، چنان مانوس و دوست میشوی که آنها را نعمتی از طرف خداوند می پنداری و در نتیجه تحملشان برایت مانند بلند کردن پر کاهی میشود. این گونه است که عاشقانه آمده ای ، عاشقانه زندگی کرده ای و عاشقانه رفته ای.

 

خدایا

به من زیستنی عطا فرما که در لحظه مرگ

بر بی ثمری زمانی که برای زیستن گذشته ، حسرت نخورم

و مردنی عطا فرما که به بیهودگیش سوگوار نباشم

چون هر کس آنچنان میمیرد که زندگی میکند

خدایا

چگونه زیستن را به من بیاموز

چگونه مردن را خود خواهم آموخت

 

نگاره ها