نگارستان

دختر

معنای واقعی دختر بودن 

دختر

مرا «دختر» می نامند

مضمونی که جذابیتش نفس گیر است

دنیای دخترانه من نه با شمع و عروسک معنا پیدا میکند و نه با اشک و افسون

اما تمام اینها را هم در برمیگیرد

من نه ضعیفم و نه ناتوان، چرا که خداوند مرا بدون خشونت و زوربازو می پسندد

اشک ریختن قدرت من نیست، قدرت روح من است

اشک نمیریزم تا توجهی را به خواسته ام جلب کنم

با اشکم روحم را می شویم

خانه بی من سرد و ساکت است

چرا که زندگی ، ترنم لالایی آرامش بخشی را می طلبد که خدا در جادوی صدای من نهفته است

من تنها با ازدواج کردن و مادرشدن نیست که معنا میگیرم

من به تنهایی معنا دارم

معنای عمیقی در واژه دختر بودن

اگر فرهنگ غلط و کوتاه نظری مرا ضعیفه بخواند

باز هم قوی تر از قبل از پشت همین واژه سربلند میکنم و لبخند میزنم

چرا که خداوند مرا دختر آفریده است و همین برای من کافی است

 

نگاره ها