نگارستان

خدا را دوست دارم

 خدا را دوست دارم

خدا را دوست دارم

 خدا را دوست دارم

به خاطر اینکه 

با هر username که باشم، من را connect می کند

 

تا خودم نخواهم مرا Disconnect نمی کند 

 

با یک delete هر چی را بخواهم پاک می کند

 

اینهمه friend برای من add می کند

 

اینهمه wallpaper که update می کند

 

با اینکه خیلی بدم ، مرا log off نمی کند

 

همه چیز من را می داند ولی آنها را  SEND TOALL نمی کند

 

می گذارد هر جایی که می خواهم Invisibel بروم

 

همیشه  friend ام می ماند و من را delete وignore نمیکند

 

همیشه اجازه، undo کردن را به من می دهد

 

مرا install کرده است

 

هیچ وقت به من پیغام the line busy نمی دهد

 

اراده کنم، ON می شود و من می توانم باهاش حرف بزنم

 

دلش را میشکنم اما  باز مرا می بخشد و مرا shout down نمیکند

 

password اش را هیچ وقت فراموش نمی کنم

تنها کافیست فقط به دلم سری بزنم

 

هیچ وقت پیغام no response to نمی دهد

 

هیچوقت نیازی نیست براش BUZZ بدهم

 

نامه هاش ازچند کلمه بیشتر نیست، تازه spam هم توکارش نیست

 

تلفنش همیشه آنتن می دهد

 

شماره اش همیشه در شبکه موجود است

 

هرگز گوشی اش را خاموش نمی کند

 

هیچ وقت ویروسی نمی شود و همیشه سالم است

 

آهنگ حرف هاش همیشه من را آرام می کند

 

 وسط حرف زدن نمی گوید، وقت ندارم، باید بروم  

 

من را برای خودم می خواهد، نه برای خودش

 

همیشه وقت دارد حرف هایم را بشنود

 

فقط وقت بی کاریش یاد من نمی افتد

 

همیشه پیشم می ماند و من را تنها نمی گذارد

 

دوست داشتنش ابدی است

 

می توانم احساسم را راحت به آن بگویم

نه نیازی نیست بگویم، خودش میتواند نگفته، حرفم را بخواند

 

به من می گوید دوستم دارد و دوست داشتنش اش را مخفی نمی کند

 

می توانی جلوش بدون اینکه خجل بشوی گریه کنی

و بگویی دلت براش تنگ شده

 

 می گذارد دوستش داشته باشم ، وقتی می داند لیاقتش را ندارم

 

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه از من می پذیرد که بگویم  

 دوستت دارم