نگارستان

چاره جویی

چاره جویی

چاره جویی

خدا امروز وقت نداشت به ما بركت بدهد

چون ما ديروز وقت نكرديم از او تشكر كنيم

 

خدا فردا ديگر ما را هدايت نمي‌كرد

چون امروز اطاعتش نكرديم

 

خدا امروز با ما همراه نبود

چون امروز نمي‌توانيم دركش كنيم

 

هرگز شكوفا شدن گلي را نمي‌ديديم

چون وقتي خدا باران فرستاده بود شكايت كرديم

 

خدا عشق و مراقبتش را از ما دريغ مي‌كرد

چون ما از محبت ورزيدن به ديگران دريغ كرديم

 

خدا فردا كتاب مقدسش را از ما مي‌گرفت

چون امروز فرصت نكرديم كه آنرا بخوانيم

 

خدا در خانه‌اش را مي‌بست

چون ما در قلب‌هاي خود را بسته‌ايم

 

امروز خدا به حرف‌هايمان گوش نمي‌داد

چون ديروز به حرف‌هايش خوب عمل نكرديم

 

خواسته‌هايمان را بي پاسخ مي‌گذاشت

چون فراموشش كرده‌ايم

 

نگاره ها