نگارستان

کوزه عقاید و باورها

کوزه عقاید و باورها

هر آدمی درون خود کوزه ای دارد که با عقاید، باورها و دانشی که از محیط اطرافش میگیرد، پر میشود. این کوزه اگر روزی پر شود، یاد گرفتن آدمی تمام میشود، نه که نتواند، دیگر نمی خواهد چیز بیشتری یاد بگیرد. پس تفکر را کنار می‌گذارد و با تعصب از کوزه باورهایش دفاع میکند و حتی برای آن می میرد.

اما آدم غیر متعصب تا لحظه مرگ در حال پر کردن کوزه است و صدها بار محتوای آنرا تغییر داده و اطلاعات خود را بروزرسانی کرده و اطلاعات نادرست و خرافه را بدور می ریزر.

اگر شما مدتی است که افکارتان تغییر نکرده است، باید بدانید که در این مدت، فکر نکرده اید. آنچه ما را ویران می کند باورهای غلط و تعصباتی است که به خودمان اجازه دگربینی و دگرگونی آنها را نمی دهیم

به قول نیچه

باورهای غلط از حقایق خطرناک ویران کننده ترند

 

آدمی را تفکر می باید و بس ...