نگارستان

کوروش مظهر منشور آزادی

کوروش مظهر منشور آزادی

کوروش مظهر منشور آزادی

شعر حماسی و ملی گرایانه کوروش مظهر منشور آزادی در مدح و ستایش کوروش کبیر امپراطور بزرگ و مقتدر هخامنشی که مظهر عدالت و بخشش و بزرگواری است. 

 

در نظـرگاه دلـم خورشید عالم، کوروش است

بهترین نوع بشر از جنس آدم، کوروش است

 

جـلـوه ای از مهـــر یـزدانی بـود، اندیـشه اش

مظهـر منشـور آزادی در عالـم، کوروش است

 

آنکــه نامـــش لـرزه انــدازد بــر انــــدام ستــم

یاکه گیرد بارغم از دوش رستم، کوروش است

 

تـا بـبـیـنــی جلــوه او، چشـــم دل را بــاز کـــن

منظـــر نــور اهــورایــی، مسلـم کوروش اسـت

 

آنکـه بعــد از کســب پیـروزی بـه میــدان نبــرد

آشیـان ها را نمـی پاشیــد از هم، کوروش اسـت

 

ای کــه از زخــم زبـان هـا بـر نمـی داریـد دسـت

آنکه بر زخــم زبان ها بود مرهم، کوروش است

 

هـر سبُک عهـدی نگــردد در جهــان، تاریخ ساز

آنکـه با تاریـخ دارد عهـد محکـم، کوروش است

 

درود ایران بر تو ای پدر جاویدان