نگارستان

تنوع ازدواج برای آقایان

تنوع ازدواج برای آقایان

تنوع ازدواج برای آقایان

ازدواج مجدد و ازدواج موقت، دستمایه طنز و شوخی اغلب آقایان است که برخی مواقع هم به واقعیت می پیوندد البته بصورت کاملا محرمانه. نمی خواهیم وارد این مسئله شویم که چرا آقایان علاوه بر ازدواج رسمی، این دو امتیاز را نیز دارا هستند و خانمها از آن محرومند زیرا ورود به آن در تخصص ما نیست اما دلیل دیگری هم دارد که وارد این موضوع نمی شویم چراکه علاوه بر این دو نوع ازدواج، جدیدا موارد متنوع دیگری نیز به این گزینه ها افزوده گردیده است که مسئله را برای خانمها، به شدت بغرنج میکند.

 ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.

 ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.
 ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.
 ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد، بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.
 ازدواج مثلث: مرد، تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.
 ازدواج مربع: مرد، تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد، بگیرد.
 ازدواج ملون: مرد، چهار زن سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست بگیرد.
• ازدواج منظم: مرد، هر شش ماه یک بار زن بگیرد.
 ازدواج میسر: مرد، هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.
• ازدواج مشبک: مرد، یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.
 ازدواج مکرر: مرد، آن قدر زن بگیرد تا جانش از فلان جایش در برود.