نگارستان

انسانهای راستگو و دروغگو

انسانهای راستگو و دروغگو

انسانهای راستگو و دروغگو

کسی که اصلا دروغ نمی گوید مرده است 

کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست 

کسی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است 

کسی که دروغ خودش را باور میکند ابله است 

کسی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است 

کسی که پول می گیرد تا دروغ بگوید دلال است 

کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد بازاری است 

کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است 

کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است 

کسی که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است 

کسی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است 

کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سیاستمدار است 

کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است 

کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند دیوانه است 

کسی که پول می گیرد تا گاهی راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است