نگارستان

تست هوش خویشاوندی

تست هوش خویشاوندی

تست هوش خویشاوندی

یک خواهر و برادر را تصور کنید. هنگامی که خواهر ازدواج میکند در نتیجه فرآیند تولد فرزندش،یک نسبت خویشاوندی جدید به نام دایی و خواهرزاده شکل میگیرد. اکنون تصور کنید که دو مرد همزمان هم دایی یکدیگر باشند و هم خواهرزاده یکدیگر. یعنی اولی دایی دومی و خواهر زاده اوست، دومی نیز دائی اولی و خواهرزاده وی می باشد. آیا به نظر شما چیزی ممکن است؟ 

پاسخ تست خویشاوندی

 

مطالب مرتبط: 

مجموعه تست های هوش و ذکاوت