نگارستان

تست هوش مهره قلابی

تست هوش مهره قلابی

تست هوش مهره بدلی

تصور کنید که شما 12 مهره در اختیار دارید که یکی از آنها قلابی است و مشخص نیست که سنگین تر از بقیه است یا سبکتر. گرچه این معما تاحدودی پیچیده است اما قطعا راه حلی دارد که شما باید با اتکاء به هوش و ذکاوت خود و تنها با سه بار وزن کردن، مهره قلابی رو بیابید.

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

  

پاسخ آزمون

تعداد 12 مهره موجود را به سه دسته چهارتایی تقسیم می کنیم و به صورت رندوم، دو دسته را انتخاب و توزین اول را انجام می دهیم که در این مرحله، دو حالت پیش می آید:

A. دو دسته برابرند:

پس دسته باقی مانده حاوی مهره قلابی است که از بین چهار مهره این دسته، دوتا را انتخاب و توزین دوم را انجام می دهیم.

اگر برابر بودند

مهره قلابی در بین دو مهره دیگر است که در این مرحله کافی است که یکی از آنها را با یک مهره معمولی بسنجیم که توزین سوم محسوب گردیده و مهره قلابی معلوم می شود.

اگر برابر نبودند

مهره قلابی در بین همین دو تا است که باز کافی است یکی از آنها را با یک مهره معمولی بسنجیم که باز توزین سوم محسوب گردیده و مهره قلابی معلوم می شود.

B. دو دسته نا برابرند:

بنابراین یکی از همین دو دسته حاوی مهره قلابی است و مساله قدری سخت تراز حالت اول می شود.

برای یافتن مهره قلابی لازم است سه مهره از یکی از دسته اول، خارج کنید و دو مهره از دسته دوم به این دسته بیفزایید. سپس یک مهره معمولی به دسته دوم اضافه می کنیم و عملیات توزین دوم را بین دو دسته سه تایی ایجاد شده، انجام می دهیم که سه حالت محتمل خواهد بود:

B-1. دو دسته برابرند

پس مهره قلابی در بین سه مهره خارج شده است و با توجه به اینکه میدانیم این سه مهره از کدام دسته برداشته شده اند و نوع نابرابری آن دسته در توزین اول، سبکتر یا سنگینتر بودن مهره را معلوم می کند، پس با توزین سوم مهره قلابی بین این 3 مهره معلوم می شود. یعنی دو مهره را با هم می سنجیم اگر برابر بودند، سومی قلابی است واگر نابرابر بودند همانی که نوع نابرابری مشخص شده در توزین اول را داشته باشد، قلابی است.

B-2. دو دسته نابرابری خلاف توزین اول دارند پس مهره قلابی بین دو مهره جابجا شده است که با توزین سوم معلوم میشود.

B-3. دو دسته نابرابری مشابه توزین اول دارند که در نتیجه، مهره های خارج شده ومهره های جابجا شده، مهره های معمولی محسوب میگردند و مهره قلابی بین آنهایی است که جابجا نشده اند. در کل از هشت مهره مشکوک، پنج مهره کنار میرود و تنها سه مهره مشکوک باقی میماند.

از دسته ای که دو مهره دارد یکی را خارج می کنیم و یک مهره را به دسته دیگر منتقل می کنیم و در سمت دیگر، دو مهره معمولی می گذاریم و توزین سوم را بین این چهار مهره انجام می دهیم که دو حالت پیش می آید:

B-3-1. دو دسته برابرند پس مهره قلابی مهره خارج شده است .

B-3-2. دو دسته نابرابری خلاف توزین اول دارند پس مهره جابجا شده همان مهره قلابی است.

B-3-3. دو دسته نابرابری مشابه توزین اول دارند. پس مهره های خارج شده وجابجا شده مهره های معمولی هستند و مهره غیر این دو، قلابی است.