نگارستان

تست هوش راه آزادی

تست هوش راه آزادی

 تست هوش راه آزادی

اگر مایلید از میزان ضریب هوشی  خود آگاه  شوید به معمای زیر پاسخ دهید و البته تا دلتان بخواهد زمان خواهید داشت و مشورت هم مجاز است و در واقع  open book  است با اینحال تصور نکنم جواب را پیدا کنید.

شخصی درون زندانی حبس شده است. زندان این شخص دو در دارد که یکی به سمت چوبه دار و دیگری به  سمت آزادی راه دارد. هر یک از این درها یک نگهبان دارد که یکی ازآنها همیشه راست می گوید و دیگری همیشه دروغ و هر دو نگهبان از مقصد درها و از راستگویی یا دروغگویی نگهبان دیگر آگاهند.

زندانی ما حق دارد تنها یک سوال از یکی از نگهبان ها بپرسد و سپس یکی از درها را انتخاب کند. در ضمن نگهبان ها فقط با بلی یا خیر پاسخ می دهند. او چطور می تواند با تنها یک سوال دری که به سوی آزادی باز می شود را پیدا کند؟ 

پاسخ تست هوش راه آزادی

 

مطالب مرتبط:

مجموعه تست های هوش و ذکاوت