نگارستان

تست هوش سری پنجم

تست هوش سری پنجم

تست هوش سری پنجم

در شکل زیر دقت کنید و به اتکاء هوش و ذکاوت خود و با توجه به رابطه منطقی بین اشکال، مشخص کنید که کدامیک از گزینه های پیشنهاد شده، باید به جای علامت سئوال قرار گیرد؟

 

تست هوش سری پنجم

 

مطالب مرتبط:

مجموعه تست های هوش و ذکاوت

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ آزمون 

رابطه منطقی بین اشکال، حاکی از آنست که به ترتیب از چپ به راست، یک دایره مشکی به تعـداد دایره های مشکی شکل قبل اضافه میگردد که با پیروی از این رابطه، پاسخ تست شکلی خواهــد بود که تعداد دایره های مشکی آن یک عدد بیش از شکل قبلی که 8 است، باشد. بنابراین شکلی که تعـداد دایره های مشکی آن 9 است، یعنی شکل D، پاسخ تست ماست.