نگارستان

ازدواج و کار و دوست داشتن

ازدواج و کار و دوست داشتن

برای همه مردم همینطور است که با هم ازدواج می کنند، باز هم کمی همدیگر را دوست دارند و کار می کنند

آنقدر کار می کنند که دوست داشتن را فراموش کنند

آلبر کامو

T.me/Roshanbinan