نگارستان

درشکه چی و اسب هایش

درشکه چی و اسب هایش

درشکه چی

 اسبها درشکه را کشیده اند اما انعام را درشکه چی گرفته است 

بر چشمان اسب، چشم بند زده اند و بر دهانش، پوزبند  

تا نتواند چیزی را ببیند و نتواند حرفی را بزند 

چه آشناست زندگی درشکه چی و اسب هایش