نگارستان

به عشق مادر

به عشق مادر

به عشق مادر

من زاده شدم به عشق مادر  

پرورده شدم به عشق مادر

 

در دامن او شدم چنین نور 

پیوسته شدم به عشق مادر

  

بوی تن او بهار هر فصل 

بشکفته شدم به عشق مادر

  

تعلیم نمودیم بیاموز 

وارسته شدم به عشق مادر

 

 از رنج زمان عبور دادی 

نی خسته شدم به عشق مادر

 

 آموخت مرا صبور باشم 

دل بسته شدم به عشق مادر

 

 هر ملک به زیر پای مادر 

گل دسته شدم به عشق مادر

 

 چون داد مرا ز شیره جان 

لب بسته شدم به عشق مادر

  

در ساحل قلب بی کرانش 

وابسته شدم به عشق مادر

 او رفت و سکوت من فرو ریخت 

امید ارجمندی

نگاره ها