نگارستان

احترام به خویشتن

احترام به خویشتن

احترام به خویشتن

احساس شادی و خوشبختی ما تا اندازه ای به ارزشی وابسته است که ما برای خود قائلیم و به احترامی که به خود می گذاریم، مستقل از دنیای بیرون و نیز چیزهایی که داریم و نداریم اما خیلی از ما فقط به دارائی های خود افزوده، اما حاضر نیستیم روی خودمان سرمایه گذاری کنیم، برای رشد شخصی خود هزینه کنیم و در مسیر رفع نواقص و بهتر شدن تلاش کنیم.

چون ما بیشتر از اینکه برای خودمان ارزش قائل باشیم و به خود بپردازیم، به این کار داریم که دیگران در مورد ما چه میگویند و از نظر آنها چگونه ایم. بنابراین وقتی دلیل خوشبختی خود را به بیرون وابسته میدانید، به خودتان اعتماد ندارید که برای خوب بودن کافی هستید.

پس شما دست به کارهایی میزنید تا ثابت کنید خوب و شایسته اید، حالا یا دیگران را بد و پایین تر از خود می دانید و یا برای اینکه شما را خوب بدانند، خود را بد، کمتر و پایین تر می دانید. اما وقتی شما عزت نفس دارید، برای خود ارزش قائل هستید و به خویشتن احترام می گذارید، باور دارید خوب هستید و دیگران نیز خوب هستند، خود را کامل نمی دانید و اشتباهات خود را می پذیرید، خود را با دیگران مقایسه نمی کنید و برای آنچه هستید و دارید، ارزش قائل هستید و احساس شرمندگی نسبت به خود ندارید.

منبع آرامش و شادی چنین انسانی درون اوست، زیرا با خودش در صلح و دوستی است. او ضمن اینکه نقاط ضعف و قوت خود را واقع بینانه می شناسد، نقاط ضعف خود را سرکوب نکرده و به نقاط قوت خود افتخار می کند.

عوامل بیرونی می توانند به شما احساس خوبی بدهند یا احساس خوب شما را از بین ببرند اما در نهایت این شمایید که انتخاب می کنید چه تأثیری از آنها بگیرید. زمانی که خودتان باورهای ضعیفی در مورد خود دارید، تاثیر عوامل منفی بیرونی هم بیشتر می شود و شما ارزش های خود را زیر سئوال می برید. اما زمانی که به خودتان اطمینان دارید یا تاثیر کمتری از بیرون می گیرید و یا اینکه به گونه ای شرایط را تفسیر می کنید که خودِ ارزشمند شما مخدوش نشود، وقتی شما عزت نفس دارید و خود را خوب، شایسته، ارزشمند و دوست داشتنی می دانید، خصوصیات زیر را هم خواهید داشت:

۱- خود و دیگران را همان طوری که هست، می پذیرید...
۲- در کنترل تفکر، احساسات و انتخاب های خود مستقل هستید...
۳- به زندگی و پیشرفت شخصی خود متعهد و مشتاق هستید...
۴- خود را با دیگران مقایسه نمی کنید...
۵- به خود، نظر و عقیده خودتان اعتماد دارید...
۶- توانایی کنترل و تنظیم هیجانات و احساسات خودتان را دارید...
۷- می توانید از خودتان تعریف کنید و موفقیت های خود را گرامی بدارید...
۸- می توانید احساسات و نیازهای خود را بیان کنید...
۹- مسئولیت اشتباهات و پیامد کارهایتان را بر عهده می گیرید...
۱۰- به حریم شخصی و شخصیت دیگران احترام می گذارید...