نگارستان

اندرزهای كوچك زندگی سری 1

اندرزهای كوچك زندگی سری 1

در بحث روانشناسی و رمز موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی و همچنین تجربه یک زندگی شکوهمند همراه با شادی و خوشبختی، اسرار زیادی در ژرفنای اندرزهایی کوچک نهفته است.  اندرزهای كوچك زندگی که با اتکای به آنها، زندگی را به شادمانی خواهید گذراند و دنیا را برای خود و دیگران، جای بهتری خواهید کرد برای زندگی کردن.

 

روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش

 

 حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن

 

 برای فردایت برنامه ریزی کن

 

 از عبارت متشکرم، زیاد استفاده کن

 

 بدان در چه وقت باید سکوت کنی

 

 زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان

 

 احمقانه رفتار مکن

 

 برای هر مناسبت کوچکی، جشن بگیر

 

 اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر

 

 همیشه در حال آموختن باش

 

آنچه می دانی به دیگران بیاموز

 

 روز تولدت یک درخت بکار

 

 دوستان جدید پیدا کن اما قدیمی ها را از یاد مبر

 

 از مکانهای مختلف عکس بگیر

 

 راز دار باش

 

 فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن

 

 به دیگران متکی نباش

 

 هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن

 

 اشتباه هایت را بپذیر

 

 بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست

 

 بعد از تنبیه بچه هایت، آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن

 

 گاهی برای خودت سوت بزن

 

 شجاع باش، حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی

هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد

 

 هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن

 

 به کسی کنایه نزن

 

 از بین کتاب هایت آنهایی را امانت بده

که بازگشتشان برایت مهم نباشد

 

 به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند

 

 هرگز به همسرت خیانت نکن

 

 سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی

شانس گاهی اوقات خیلی آرام در می زند

 

 همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش

 

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن

شاید امید تنها دارایی او باشد

 

وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آنها برنده شوند

 

هیچگاه در دستگاه پیغام گیر تلفن پیام بی معنی و نامفهوم نگذار

 

همواره وقت شناس باش