نگارستان

وقت گذاشتن برای زندگی

وقت گذاشتن برای زندگی

برای خندیــــــــدن، وقت بگذارید زیرا موسیقـی قلـــب شمـــــاست

برای گریه کــردن، وقت بگذارید زیرا نشانه یک قلب بزرگ است

 برای خوانــــــــدن، وقت بگذارید زیرا منبــع کســــب دانــش است

برای رؤیا پردازی، وقت بگـذارید زیرا سـرچشمه شـــــــادی است

برای فکــــر کردن، وقت بگذارید زیرا کلیــــــد موفقیت شمــــاست

برای كــودكانه بازی کردن، وقت بگذارید زیرا یاد آور شادابی دوران کودکی است

برای گــــــــــــــــوش کردن وقت بگذارید زیرا نمـاد قــدرت و نیروی هـــوش است

برای زندگی کردن، وقت بگذارید زیرا زمان به سرعت می گذرد و هرگز باز نمی گردد

مأموریـــت ما در زنـــدگی، بــــدون مشکـل زیستـــن نیســـت

با انگیـــزه زیستـن است پس تنها به شادی در بهشــت نیندیشید

به خـــــــودتان بگویید که رمز و راز خلقــت، هر چه که باشد

هـدف امروز من، درســت زیستــن در اینجــا و اکـنــون است