نگارستان

دروس موفقيت

دروس موفقيت

دروس موفقيت

خصوصيات افراد دنباله رو را بشناسيد

خود را از دنباله روي آزاد كنيد

موقعيت زندگي خود را ارزيابي كنيد

نگذاريد ديگران شمارا اسير خواسته هاي خود كنند

با افراد ممتاز معاشرت كنيد

مواظب شغل خود باشيد

خودتان ،خود را قرباني نكنيد 

قوي باشيد

باترس مقابله كنيد

هيچ كس را بالاتر از خودقرار ندهيد

احترم ديگران را براي خود جلب كنيد 

از گذشته درس بگيريد

نگذاريد افرادي شمارا به خاطر گذشته تان به بازي بگيرند

به آينده اميدوار باشيد

همرنگ جماعت نشويد بپذيريد كه تنها هستيد

موفقيتهايتان را به رخ ديگران نكشيد

سفره دل خود را براي همه باز نكنيد

به گفتار واعمال خود بينديشيد 

انتظار نداشته باشيد ديگران شما را درك كنند

ديگران را همانطور كه هستند بپذيريد

توقع خود را از ديگران محدود كنيد

از افراد منفي باف فاصله بگيريد

از گزافه گويي بپرهيزيد

ديگران را مقصر ندانيد 

رفتار درست را به ديگران بياموزيد

در هر موقعيتي خود را زنده وخلاق نگه داريد

قدر وارزش خود رابدانيد

سازنده وثمر بخش بايد

به آرامش دروني وشادماني دست يابيد

بدانيد براي آنكه شاهد موفقيت باشيد هيچ گاه دير نيست