نگارستان

خصوصیات و ویژگی های انسانهای برتر

خصوصیات و ویژگی های انسانهای برتر

خصوصیات و ویژگی های انسانهای برتر

 • مثبت اندیشند

یكی از صفات موفق های حقیقی این است كه همیشه معتقدند امور زندگی شان می تواند بهتر از این باشد و همین باور آن ها را به سوی بهترین سرنوشت ها هدایت میکند. 

 • رویایی در سر دارند

سخت كوشی امروز، پشتوانه معجزه فردای زندگیشان است. 

 • بهترین ها بی وقفه و بی رحمانه برتری را دنبال می كنند

متوسط بودن اصلا شایسته آنها نیست

 • بهترین ها در تمام طول زندگی ، عادت رشد شخصی خود را حفظ می كنند. 
 • بهترین ها می دانند كه رقابت آنها را در مسیر نگه داشته و به جلو میراند پس به استقبالش می روند. 
 • بهترین ها رهبری را نشانه می روند

آنها می خواهند پیشرو بوده و تفاوتی ایجاد كنند. 

 • بهترین ها به راحتی فراموش نمی شوند.
 • بهترین ها دارای دو مهارت اساسی تسلط بر خود و مدیریت زمان هستند 

رعایت حق تقدم در كارها 

 • بهترین ها بهانه نمی آورند

آن ها شكست هایشان را می پذیرند و حركتی تازه را آغاز می كنند و این شجاعت را دارند كه برگردند و كار مورد نظر را به درستی انجام دهند. 

 • بهترین ها همواره به دنبال ایجاد ارتباط هستند 

مردم و قتی بهترین می شوند كه به افراد بیشتری یاری رسانده و به طور طبیعی ، محبت و علاقه دیگران را جلب كنند. 

 •  بهترین ها می دانند كه خوب بودن ، دشمن بهترین بودن است
 • بهترین ها شجاعت جدی گرفتن رویاهایشان رادارند. 

خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید

به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو كارگشاست