نگارستان

تعیین شجاعت و جسارت

تعیین شجاعت و جسارت

تعیین شجاعت و جسارت

آیا شما جزء آندسته از افراد هستید که غالبا در مواردی که حق قابل توجهی از شما ضایع نمی شود از درگیری و گوشزد حق و حقوق خود اجتناب می کنید  ولی در مواردی که ضرر شما قابل چشم پوشی نیست با تمام توان به احقاق حقوق خود اهتمام می ورزید؟ اگر جزء این دسته از افراد هستید لازم است بدانید عملکردتان نسبتا با احراز شرایط خاص خود ، کاملا عاقلانه است زیرا در همه مسائل انسان عاقل باید سود و زیان یک عمل را در دوکفه ترازو بگذارد و ببیند چقدر ارزش دارد که یکی از این پارامترها  را فدای دیگری کند و شاید هم ترجیح میدهید  ظالم را به خداوند واگذار کنید و حسابش را در آن دنیا تصویه کنید که البته با توجه به فرموده بزرگانی چون حضرت علی (ع) که میفرمایند « حق گرفتنی است نه دادنی » و همچنین منطق و عقل ما نیز چنین دستوری را عاقلانه تر میداند ، نمیتوان همه چیز را به خداوند سپرد چون خداوند به شما نیز اراده و قدرت عطا کرده و شما ملزم به استفاده از آنها در جهت تامین امنیت خود و خانواده تان هستید البته باز هم تاکید دارم که همه این مطالب در شرائط مختلف زمانی و مکانی ، تابع قاعده خاص خود است و نمی توان به طور کلی در هر مورد این دستور را  غالب دانست.

و شاید شما جزء آندسته از افرادی هستید که ذره ای از حقوق خود را واگذار نمی کنند و به هر قیمتی تا ذره آخر حقشان را دریافت میکند که البته این گزینه ظاهرا دارای منافع تمام و کمال برای ما هست و شاید اعتماد به نفس ما را نیز بالا ببرد ولی باید توجه داشت که همیشه شرائط کاملا به نفع ما نیستند و ریسکهای  خود را نیز دارد که شاید  پذیرش برخی از این ریسکها قابل جبران  نباشد و  شاید چیزی را که بدست آورده ایم واقعا ارزش این ریسک را نداشته است. جالب است که  ما عمدتا این احقاق حقوق به هر قیمتی را  ناشی از جسارت و شجاعت بی حد و مرز خود  میدانیم و به آن افتخار میکنیم  ولی آیا همواره میتوان آن را جسارت نامید  و آیا نمی توان اجتناب از درگیری به خاطر چیزی بی ارزش  را نمی توان شجاعت و مدیریت نامید.

در مجموع جسارت به معناي پر رويي ، گستاخي ، حالت تهاجمی داشتن  و رسیدن به هدف با اتکاء به قدرت بدنی و شجاعت ذاتی  نيست وحتي به معني اعتماد به نفس بالا هم نيست! بلكه شجاعت و جسارت به معني بهترين عملكرد در وضعيت بحراني است واين رفتار بايد به نحوي باشد كه انسان متضرر نشود.

در اينجا پنج سوال وجود دارد كه هر كدام داراي پنج گزينه است وشما بايد هر يك از سوالات رابر حسب عملكرد خودتان پاسخ دهيد وتا حد امكان اجازه دهيد احساساتتان راهنماي شما باشد. به ياد داشته باشيد كه تست‌ها فقط زماني مفهوم خواهند داشت كه آنها را با صداقت پاسخ دهيد. 

1- تصور كنيد كه در صف ايستگاه اتوبوس هستيد ،زماني كه اتوبوس مي رسد شخصي بدون نوبت ،خودش را جلوي شما جا مي دهد ومي خواهد وارد اتوبوس شود در اين جور مواقع شما معمولاً كدام يك از اين اقدامات را انجام مي دهيد(فقط يك مورد)

الف-  با او برخورد جدي مي كنم ومعمولا بسيار عصباني وناراحت مي شوم.

ب - به اونگاه تذكر دهنده اي مي كنم وحداكثر سري به حالت تاسف براي كار زشت او تكان مي دهم ولي در هر صورت اجازه مي دهم سوار شود.

ج - از پشت سر به شانه او مي زم وبا ارامش به او ميگويم : ببخشيد آخر صف اين جا نيست!

د - در اين جور مواقع احتمال دارد با عصبانيت وتندي با او درگير شوم در هر صورت به هيچ وجه نمي گذرم كه جلوتر از من سوار شود.

ه - معمولا در اين جور موارد به اين افراد بي فرهنگ جيزي نمي گويم چون مطمئنم اين افراد درست بشو نيستند. 

2- در مواقعي كه نمي خواهيد با كسي درگيري ومشاجره داشته باشيد وبه اصطلاح كوتاه مي آييد چه احساسي داريد؟

الف - نمي خواهم به خاطر مساله كوچكي درگير شوم ووقت خود را تلف كنم.

ب - مي ترسم به خاطر يك مساله كوچك مورد ضرب وشتم قرار گرفته وآسيب جدي ببينم .

ج - درگيري را كار درستي نمي دانم ولي اگر مجبور شوم اين كار را مي كنم .

د - هرگز كوتاه نمي آيم ، به هر قيمتي كه برايم تمام شود.

ه - در مواقع درگيري احساس خوبي ندارم براي همین درگير نمي شوم. 

3- تصور كنيد كه براي ديدن فيلم مورد علاقه تان به سينما رفته ايد ودر حين ديدن فيلم متوجه عده اي مي شود كه در پشت سر شما شروع به صحبت كرده اند به طوري كه شما متوجه بعضي از قسمت هاي فيلم نشده ايد در اين جور مواقع چه مي كنيد؟

الف - ترجيح مي دهم سكوت كنم وچيزي به آنها نگويم در حالي كه از درون عصباني وناراحت مي شوم .

ب - حتماً به مسئول سالن اطلاع مي دهم تا به آنها تذكر دهد.

ج - برميگردم وبا لحني آرام ومودبانه به آنها مي گويم :ببخشيد سر وصداي شما نمي گذارد كه من متوجه فيلم بشوم .

د - معمولا در اين جور موارد نمي توانم جلوي خودم را بگيرم بنابراين به احتمال زياد با آن ها به شدت برخورد كرده ودرگير مي شوم .

ه - در حالي كه چند بار برميگردم فقط به آن ها نگاه اعتراضي آميزي مي كنم ودر نهايت احتمال دارد با عصبانيت سالن سينما را ترك كنم . 

4- شايد براي شما پيش آمده كه از فروشگاهي در محله تان كنسروي را خريده باشيد ووقتي كه به منزل رفتيد متوجه شده ايد كه از تاريخ مصرف آن مدتي گذشته است در اين طور مواقع چه اقدامي انجام مي دهيد ؟

الف - قوطي كنسرو را دور انداخته واز فروشگاه ديگري خريد مي كنم وشايد چندان عصباني نشوم.

ب - قوطي را بر ميدارم وبه نزد فروشنده مي روم وبا عصبانيت با او برخورد مي كنم وبدون اينكه پول آن را پس بگيرم با ناراحتي برميگردم وشايد ديگر هرگز از آن فروشگاه خريد نكنم .

ج - آن را نزد فروشنده برده وبه آرامي به او ميگويم نبايد اين جور مواد غذايي را بفروشيد پس لطفا اين را پس بگيريد وپولم را ميگيرم وشايد باز هم از آن فروشگاه خريد كنم .

د - شكايتي تنظيم كرده وهمراه با كنسرو به مراجع ذيصلاح رجوع مي كنم تا با آن فروشنده برخورد جدي صورت گيرد.

ه - در اين جور مواقع بسيار ناراحت وعصباني مي شوم وشايد حتي پيش فروشنده نروم ولي در هر صورت هرگز از او خريد نخواهم كرد. 

5- اگر روزي سوار اتوبوس شويد وشخصي از شما بليت بگيرد وآن را به راننده بدهد بدون اينكه پول آن را بپردازد معمولا در اين جور مواقع چه برخوردي مي كنيد؟ 

الف - من فكر مي كنم كه يك بليت ارزش چنداني ندارد.

ب -  به او مي گويم :عذر مي خوام پول بليت مرا بدهيد واگر نپرداخت اهميت نمي دهم .

ج - نگاه آرامي به او مي اندازم تا خجالت بكشد چون آنقدر پر رونيستم تا پول يك بليت را بخواهم .

د - با جرات به او مي گويم پول بليت را بدهيد واگر نداد او را مجبور مي كنم كه بليت مرا پس بدهد .

ه - معمولا موارد بزرگ تر وباارزش تري را به دليل خجالت كشيدن از دست داده ام چه برسد به يك بليط كم ارزش. 

بعد از اين كه گزينه هاي خود را انتخاب كرديد براي هر يك از گزينه هاي مشخص شده مانند اين الگو يك امتياز درنظر بگيريد : 

الف :  1

ب :  2

ج :  3

د :  4

ه :  5 

الف: اگر امتياز به دست آمده شما بين 5 تا 13 باشد

بايد بدانيد كه داراي جسارت اجتماعي ضعيف تا متوسط هستيد قطعا هر قدر كه به عدد 13 نزديك تر باشيد وضعيت بهتري خواهيد داشت واين در حالي است كه احتمالا در اكثر مواقع از حقوق خود مي گذريد ويا اين كه نمي توانيد حرف دلتان را بزنيد وبر خلاف انتظار خود عمل مي كنيد. 

ب: اگر امتياز به دست آمده شما يكي از اعداد 14 تا15 باشد

بايد بدانيد كه شما داراي بهترين حد مطلوب از يك جسارت اجتماعي هستيد بطوری كه كسي نمي تواند حق شما را بخورد واگر هم چيزي را ببخشيد اين كار را آگاهانه وبرحسب شناخت انجام داده ايد. 

ج: اگر امتياز به دست آمده بيشتر از عدد 15 باشد

بايد بدانيد كه شما داراي جسارت اجتماعي لازم ومفيدي هستيد ولي احتمالاً تا حدي آن را با عصبانيت وپرخاشگري مخلوط مي كنيد وگاهي متوجه مي شويد كه به خاطر مسايل جزئي در گير وعصباني شده ايد.