نگارستان

روانشناسی تفاوت در آرمان دخترها و پسرها

 روانشناسی تفاوت در آرمان دخترها و پسرها

روانشناسی عمومی

ارزش و اعتبار هر چیزی در این جهان از دیدگاه هر فرد متفاوت با دیگری است اگر یک عامل و پدیده نزد عده کثیری ، ارزش محسوب شود ممکن است در نظر عده ای دیگر تا این حد جایگاه ارزشی که نداشته هیچ ، ممکن است نکوهیده نیز مفروض شود و درست است که انسانها همگي خواهان عشق، آزادي، امنيت و... مى باشند، ولي در برخي افراد پاره اي از اين ارزشها اهميت بيشتر و جايگاه بالاتري دارد. در ذيل به پاره اي از ارزشها، صفات و عكس العملهاي متفاوت دخترها و پسرها اشاره مى كنم. اين كاراكترها، بسته به محيط فرهنگي، سطح بينش، تحصيلات و... افراد ارزش گزاريهاي متغيّري دارند ولازم میدانم که باز یادآوری کنم خصوصیات و ویژگیهای ذکر شده ، هرچند عمومیت داشته باشند اما کلیت ندارند:

 • دخترها وارد شدن به دايره  امنيّت را ترجيح مى دهند، ولي پسرها پاره خط  استقلال را بيشتر دوست دارند.
 • دخترها به  احساسات خود بيشتر بها مى دهند، ولي پسرها  احتياجات خود را مد نظر قرار مى دهند.
 • اميد در دخترها و  آرزو در دل پسرها موج مى زند.
 • دخترها به هنگام درگيري عاطفي  افسردهمى شوند، ولي پسرها معمولاً به  انزوا كشيده مى شوند.
 • دخترها تحت تاثير اعمال ديگران با احتياط تر عمل مى كنند و بيشتر نگاه به  آيينه و پسرها بيشتر به آينده نگاه دارند.
 • دخترها خواهان برابري و پسرها خواهان برتري مى باشند.
 • در صحنه زندگي معمولاً دخترهابيننده و پسرهابازيگرند.
 • اكثر دخترها بهبود يا نبودمى انديشند ولي پسرها بهبايد و نباید.
 • دخترها به پيوند و پسرها به پيمان ايمان دارند.
 • پايبندي در دخترها بيشتر به چشم مى خورد وپايداري در پسرها.
 • دخترها معمولاً پيرو هستند و پسرها پيشرو امّا پرگويي بين دخترها و پرخاشگري بين پسرها رواج دارد.
 • دخترهامعمولاً به آساني تحمّل مى كنند و پسرها به سادگي تحميل.
 • دخترها بيشتر در معرضتهديد و تحقير واقع مى شوند و پسرها در معرض تحريموتوبيخ.
 • دخترها در مقولهتقليدو پسرها در مقولهتقلّب توانائي دارند.
 • دخترها درتوضيحدادن و پسرها درتوجيه كردن مهارت قابل توجّهي دارند.
 • دخترهاتجليل گرهايخوبي و پسرهاتحليل گرهايخوبي از آب در مى آيند.
 • دخترها مسائل را باهمتركيبمى كنند، ولي پسرها همواره سعي درتجزيهمسائل دارند.
 • دخترها به آساني خود را با محيط تطبيق مى دهند، ولي پسرها دوست دارند محيط را تغيير دهند.
 • دخترها بهتفاهم و پسرها بهتوافقراغب ترند.
 • ثبات داشتن را دخترها ترجيح مى دهند وثابت كردن را پسرها.
 • دخترها معمولاً دوست دارند جذاب و جديد باشند و پسرها دوست دارند جالب.
 • دخترها معمولاً اهلجواب دادنو پسرها اهلجولان دادن مى باشند.
 • دخترها بهجابجائياكتفا مى كنند و پسرها بهجاري شدن.
 • دخترها نگهباني ازحرمتهارا ترجيح مى دهند و پسرها نگهبانی از حريم ها را.
 • دخترها ميل به حمايت كردن دارند، پسرها ميل به حماسه آفريني.
 • دخترها معمولاً دنبالحقوق از دست رفته خود هستند ولي پسرها دنبال ثابت كردنحقّانيت خود.
 •