نگارستان

تست هوش رودخانه

تست هوش رودخانه

تست هوش رودخانه

تصور بفرمایید که هشت نفر شامل یک پدر و دو پسرش ، یک مادر و دو دخترش ، یک پلیس و یک مجرم قصد دارند عرض یک رودخانه را با قایق طی کنند. اما مشکل اینجاست که محدودیتهایی برای عبور این افراد قرار داده شده که شما باید با رعایت قوانین مربوطه که در ذیل مشاهده میفرمایید ، ترتیب عبور افراد را بدهید.

1. گنجایش قایق 2 نفر است.

2. پدر نمی‌تواند بدون حضور مادر، با هیچ یک از دختران باشد.

3. مادر نمی‌تواند بدون حضور پدر، با هیچ یک از پسران باشد.

4. مجرم نمی‌تواند بدون حضور پلیس با کس دیگری باشد.

5. فقط پدر، مادر و پلیس حق دارند قایق را برانند.

پاسخ تست هوش رودخانه

 

مطالب مرتبط: 

مجموعه تست های هوش و ذکاوت