نگارستان

تست هوش پلیسی

تست هوش پلیسی

تست هوش پلیسی

در یک مدرسه کیف معلمی به سرقت رفت که براساس شواهد بدست آمده ، پنج نفر به نام های A ، B، C، D، و E متهم تشخیص داده شدند. پس از تحقیقات و بازجوئی،این پنج نفر مجبور به اعترافاتی شدند که در ادامه ملاحظه میفرمائید.  با فرض اینکه هر یک از آنها دو جمله راست و یک جمله دروغ  در اعترافات خود گنجانده باشند، شما با استفاده از هوش پلیسی خود تشخیص دهید که چه کسی کیف را دزدیده است ؟

 A :

1. من کیفی بر نداشتم

2. من هیچ وقت دزدی نکرده ام

3. کار D بود  

B :

1. من کیفی برنداشتم

2. پدرم خیلی ثروتمند است و من  خودم کیف دارم

3. E میداند دزد کیست

C : 

1. من کیفی برنداشتم

2. من قبل از شروع سال تحصیلی E را نمی شناختم

3. کار D بود

D :

1. من این کار را نکردم

2. کار E بود

3. A دروغ می گوید که من کیف را دزدیده ام

E :

1. من کیفی را برنداشتم

2. B کیف را برداشت

3. C حرف من را تایید می کند چون سالهاست مرا می شناسد

پاسخ تست هوش پلیسی

 

مطالب مرتبط:

مجموعه تست های هوش و ذکاوت 

ست میب