نگارستان

تست هوش سری اول

 تست هوش سری اول

 تست هوش سری اول

تستی دیگر برای دوستانی که مایلند میزان آی کیو و هوش خود را پیوسته بیازمایند

 آزمون

تصور بفرمایید که شما دو ساعت شنی در اختیار دارید که یکی از آنها  3 دقیقه را محاسبه میکند و دیگری 7 دقیقه را نشان میدهد. اگر با استفاده از این دو ساعت شما بخواهید زمان 8 دقیقه را محاسبه کنید ، آنرا به چه طریقی انجام میدهید؟ 

توجه داشته باشید که زمان 8 دقیقه شما، از آغاز به کار هر کدام از ساعتهای شنی شروع میشود. 

 

 پاسخ  تست هوش سری اول

 

مطالب مرتبط:

مجموعه تست های هوش و ذکاوت