نگارستان

تست میزان دقت و تمرکز

تست میزان دقت و تمرکز

تست میزان دقت و تمرکز

سعی کنید رنگها را بگوئید بدون اینکه لغات را بخوانید

یعنی در واقع رنگ  کلمه ها را بگوئید 

تست میزان دقت و تمرکز

اگر شما هم در خواندن رنگ ها دچار اشتباه شدید، نگران نباشید. چون این موضوع، یک ریشه علمی بنام مکانیسم داخل سمت چپ و راست مغز دارد. به طوریکه سمت راست مغز سعی  میکند که رنگ را ببیند، ولی سمت چپ مغز، اصرار به خواندن لغات دارد. 

مطالب مرتبط:

مجموعه تست های هوش و ذکاوت