نگارستان

تست هوش شماره پارکینگ

تست هوش شماره پارکینگ

تست هوش شماره پارکینگ

تست هوش و ذکاوت شماره پارکینگ جهت سنجش میزان بهره هوشی، یک تست هوش استاندارد است که در هنگ کنگ و برای امتحان ورودی سال اول راهنمایی طراحی شده بود که به سرعت، به شهرتی جهانی دست یافت. در این پرسش خودرویی نشان داده شده که در یکی از پارکینگ ها پارک کرده و از دانش آموزان پرسیده شده تا شماره پارکینگی که خودرو در آن قرار دارد را در پاسخنامه بنویسند.

تست هوش شماره پارکینگ

دانش آموزان باید با درنظر گرفتن شماره دیگر پارکینگ ها، شماره پارکینگ مورد نظر را حدس می زدند. اگر شما هم می خواهید سطح دانش ریاضی خود را بسنجید، می توانید تلاش کنید که پاسخ این پرسش را بیابید، البته به خاطر داشته باشید که زمان در نظر گرفته شده برای پاسخ داده به این پرسش، تنها 20 ثانیه است.

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 ↓↓↓

↓↓↓

 ↓↓↓

↓↓↓

 ↓↓↓

↓↓↓

 ↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ آزمون

اگر به تصویر برعکس نگاه کنید ملاحظه می کنید که شماره پارکینگ ها ازعدد 86 شروع و به عدد 91 ختم شده است بنابراین پاسخ آزمون، عدد 87 خواهد بود.

تست هوش شماره پارکینگ