نگارستان

تست هوش تکرار کلمات

تست هوش تکرار کلمات 

تست هوش تکرار کلمات

 جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

لای رولت، رنده لیمو رفته

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

چیپس، چسب، سوسک

جمله زیر را 2 بار تکرار کنید

چه ژست زشتی

جمله زیر را 3 بار تکرار کنید

دل به دلت دله، این دله دل مرده بده، بده دل که بد آورده

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

سه دزد رفتن به بز دزدی، یه دزد یه بز دزدید، یه دزد دو بز دزدید

جمله زیر را 3 بار تکرار کنید

سه سیر سرشیر، سه شیشه شیر

جمله زیر را 3 بار تکرار کنید

لیره رو لوله، لوله رو لیره

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

شیشلیک شنسل، شنسل شیشلیک

جمله زیر را 3 بار تکرار کنید

سپر عقبِ ماشین جلویی زد به سپر جلویِ ماشین عقبی

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

کانال کولر، تالار تونل

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

گاز دوغ دار، دوغ گازدار

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

قوری گل قرمزی

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

افسر ارشد، ارتش اتریش

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

اگزیستانسیالیسم

جمله زیر را 7 بار تکرار کنید

شست، سشوار کرد

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

شیخ شمس علی در شمس آباد

جمله زیر را 3 بار تکرار کنید

تاجر تو چه تجارت می کنی؟ تو را چه که چه تجارت می کنم

جمله زیر را 7 بار تکرار کنید

لورل روی ریل راه میرفت

جمله زیر را 3 بار تکرار کنید

دختر خرِ ما تو دخل و خرج، خیط کاشته بود

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

کارل و لرل، کارها رو رله کردن

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

دُزدی دُزدید زِ بُزدُزدی، بُزی. عجب دُزدی که دزدید ز بُزدُزدی بُزی

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

سه دزد رفتن به بُزدزدی، یه دزد یه بُز دزدید یه دزد دو بُز دزدید

جمله زیر را 7 بار تکرار کنید

دستِ راستِ ماستِ سُسه

جمله زیر را 3 بار تکرار کنید

کوکتل کتلت، کتلت کوکتل

جمله زیر را 7 بار تکرار کنید

رالی لاری

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

سمسار تو سمساریش، پوست سوسمار داشت

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

منوچهر با یه بقچه پر تربچه، توی باغچه، خورد پیازچه

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

ریله، رو روله، روله، رو ریله

جمله زیر را 3 بار تکرار کنید

انگور انبه ازگیل اورانگوتان

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

سه سیخ سوشی، سیخی شیش هزار

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

زیرۀ ریزه میزه، از زیرِ میز می ریزه

جمله زیر را 3 بار تکرار کنید

غولارو با قند گول می زنیم

جمله زیر را 7 بار تکرار کنید

ریش شیری، سیبیل شیری، سیبیل شیری، ریش شیری

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

این باد چه بد باد بدی بود که باد به بد بادی این باد، دگر باد ندیدم

جمله زیر را 3 بار تکرار کن

به نام وجودی که وجودم از وجود پر وجودش بوجود آمده است

جمله زیر را 5 بار تکرار کنید

سانجلاندرانلاردانده

جمله انگلیسی زیر را فقط یک بار تکرار کنید

Three witches watch three Swatch watches

Which witch watch which Swatch watch

یعنی  سه جادوگر به سه ساعت سواچ نگاه میکنند

کدام جادوگر به کدام ساعت نگاه میکند