نگارستان

تست هوش رنگ جداول

تست هوش رنگ جداول

تست هوش رنگ خانه های جدول

لطفا با مدنظر قرار دادن راهنمائي هاي زير، مشخص بفرمایید که هر خانه از جدول زیر که با اعدادی به صورت نامنظم مشخص شده ، صاحب چه رنگی خواهد بود؟ 

تست هوش رنگ خانه های جدول

راهنمايي :

1- زرد و نارنجي مجاورند، در حالي که قرمز و مشکي مجاور نيستند.

2- خانه شماره 3 يکي از رنگ هاي سفيد، سبز، آبي، قرمز است، درحالیکه خانه 5 سفيد و بنفش نيست.

3- بنفش و نارنجي در يک ستون هستند، در حاليکه زرد و مشکي همانند سبز و آبي در يک ستون نيستند.

4-  شماره خانه هاي سفيد و صورتي متوالي است ولي خانه ها مجاور نيستند.

5-  اختلاف شماره خانه هاي قرمز و زرد کمتر از 3 است.

6-  اختلاف شماره خانه هاي سفيد و آبي بيشتر از 3 نيست.

7-  اختلاف شماره خانه هاي قرمز و آبي بيشتر از 2 است.

8-  سبز که در مجاورت صورتي است در خانه اي با شماره فرد قرار گرفته است.

9-  قرمز و زرد در يک رديف قرار ندارند.

10- شماره خانه با رنگ آبي از سبز بيشتر است. 

 

پاسخ آزمون

 

مطالب مرتبط:

مجموعه تست های هوش و ذکاوت