نگارستان

اسامی خداوند به فارسی و انگلیسی

اسامی اعظم خداوند

 خداوند متعال دارای اسامی اعظم فراوانی است که اغلب آنها در قرآن ذکر شده اند و تعدادی هم از روایات استخراج شده است که هر کدام از آنها دارای وزن خاص و بیان کننده ابهت خداوند است که در این مطلب از سایت نگارستان، تعدادی از اسامی اعظم خداوند را با معنای فارسی و انگلیسی  آن ملاحظه خواهید فرمود.

 

اسامی اعظم خداونـد به فارسـی و انگلیـسی

عربی فارسی انگلیسی
الله خدا The Name Of god
الرحیم مهربان The Mercifull
الرحمن بخشاینده The Beneficent
الملک پادشاه The King
القدوس مقدس The Holy
الجبار توانگر The Compeller
العزیز باشکوه The Mighty
المهیمن نگهدارنده The Protector
المؤمن اطمینان دهنده The Guardian Of Faith
السلام پاک و سلامتی بخش The Source Of Peace
الغفار همیشه بخشاینده The Forgiver
المصور نگارگر، صورتگر The Fashioner
البارئ درست The Evolver
الخالق آفریننده The Creator
المتكبر بسیار بزرگ The Majestic
العلیم داناترین The All Knowning
الفتاح گشاینده،پیروزکننده The Opner
الرزاق همیشه روزی دهنده The Provider
الوهاب نیک بخشاینده The Bestover
القهار فروکاهنده The Subduer
المعز عزیزکننده The Honourer
الرافع بالابرنده بسوی خود The Exalter
الخافض پست کننده،خوارکننده The Abaser
الباسط گستراننده The Expender
القابض بیرون کشنده جان‌ها The Constrictor
العدل بینهایت عادل The Just
حكم دادگر The Judge
البصیر بیناترین The All Seeing
السمیع شنواترین The All Hearing
المذل خوارکننده The Dishonourer
الغفور بسیار بخشاینده The All-Forgiving
العظیم بی‌انتها The Great One
الحلیم بسیار بردبار The Forbearing One
الخبیر آگاه‌ترین The Aware
اللطیف لطف دارنده بربندگان The Subtle One
المغیث نگاه دارنده، یاور The Maintainer
الحفیظ نگهدارنده The Preserver
الكبیر بزرگ‌ترین The Most Great
العالی بلند مرتبه The Most High
الشكور بسیار سپاسگزار The Appreciative
المجیب پاسخگو The Responsive
الرقیب نگهبان The Watchfull
الكریم بسیار بخشنده The Generous One
الجلیل بسیار گرانقدر The Sublime One
الحسیب شمارنده The Reckoner
الباعث برانگیزنده مردگان The Resurrector
المجید بسیار لایق ستایش The Most Glorious One
الودود دوست The Loving
الحكیم بسیار خردمند The Wise
الواسع گسترده، وسیع The Far Reaching
المتین سخت و نیز پاینده The Firm One
القوی پرزور The Most Strong
الوكیل وکیل اموربندگان The Trustee
الحق راست، درست The Truth
الشهید بیننده The Witness
المعید بازگرداننده The Restorer
المبدئ نخستین آفریننده The Originator
المحصی شمارنده The Reckoner
الحمید ستوده The Praiseworthy
الواجد یابنده The Finder
القیوم قائم به ذات The Self-subsisting
الحی زنده The Alive
الممیت میراننده ، نابود کننده The Creator Of Death
المحیی زندگی بخش The Giver Of Life
القادر توانا The Able
الصمد بی‌نیاز The Eternal
الاحد یگانه The One
الواحد یکتا The Unique
الماجد بزرگوار The Noble
الأخر واپسین The Last
الاول نخستین The First
المؤخر فراپس دارنده The Delayer
المقدم فراپیش کشنده The Expediter
المقتدر تعیین کننده The Powerful
المتعالی خود ستوده The Most Exalted
الولی یار و نگهبان The Governor
الباطن پنهان The Hiddeen
الظاهر آشکار The Manifest
مالك الملك فرمانروای جهان The Ruler of the world
الرؤوف دلسوز و مهربان The Compassionate
العفو درگذرنده ، آمرزنده The Pardoner
المنتقم انتقام گیر The Avenger
المغنی بی‌نیاز کننده ، بسنده The Enricher
الغنی توانگر The Self Sufficient
الجامع گردآورنده The Gatherer
المقسط عادل The Equitable
الهادی رهنما The Guide
النور روشنی The Light
النافع سودمند The Beneficial
الضار آزار دهنده The Distresser
المانع بازدارنده The Preventer
الصبور شکیبا The Patient
الرشید راهنما، آموزگار The Guide To The Right
الوارث مالک تمام مخلوقات The Supreme Inheritor
الباقی ماندگار The Everlasting
البر نیکوترین The Source Of All Goodness
التواب همیشه توبه پذیر The Acceptor Of Repentance
ذوالجلال والاكرام با شکوه و بخشنده The Lord Of Majesty and Bounty