نگارستان

اسامی خداوند در آیین زرتشت

اسامی خداوند در آیین زرتشت

اسامی خداوند متعال که در آیین ایرانی زرتشت، با نام مقدس اهورامزدا شناخته میشود، تحت تاثیر فرهنگ شکوهمند سرزمین جاوید ایران و حاکمان خردمند و مردم پاک اندیش این مرز و بوم با نام های مقدس دیگری مزین شده است که همگی ریشه در آیین پاک و اهورایی زرتشتی دارند و در این مطلب از پایگاه آموزشی نگارستان، با افتخار به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

 

نام خداوند

معنی

نام خداوند

معنی

ایزد

هروسپ توان

هروسپ آگاه

هروسپ خدا

آُبده

ابی انجام

بنشت

فراخ تنهه

جمغ

فرجه تره

تام آُفیچ

اُبره ونده

پرواندا

ان ایاپ

هم ایاپ

آدُرو

گیرا

اُچم

چمنا

سپنا

اُفزا

ناشا

پَروَرا

پانه

اَئین آئینه

ان آئینه

ابیش

افرازدم

هم جون

مینوستی گر

امینوگر

مینونهب

آدرُبادگر

آدرُنم گر

بادآدرگر

بادنم گر

بادگل گر

بادگرتوم

آدرکبریت توم

بادگرجای

آب توم

گل آدرگر

گل وادگر

گل نم گر

گرکر

گراگر

گرآگرگر

آگرآگرگر

اگرآگرگر

اگمان

 

 

به معنی سزای پرستش

به معنی توانای مطلق

به معنی دانای مطلق

به معنی خداوند مطلق

به معنی بی آغاز

به معنی بی انجام

به معنی ریشه آفرینش

به معنی پایان آفرینش

به معنی ازهمه بالاتر

به معنی از همه برتر

به معنی ویژه تر

از چیزی بیرون نیست

به همه پیوند دارد

کسی او را نمی بیند

همه او را می بینند

راست ترین

دستگیر

بی سبب

مسبب الاسباب

پیشرفت دهنده

افزاینده

با انصاف

پرورنده

پاسبان

دارای چندین شکل

بدون شکل

بی رنج

سر افرازترین

همیشه یکسان

آفریننده جهان مینوی

آفریننده جهان مادی

روح مجرد

سازنده هوا ازآتش

سازنده آب از آتش

سازنده آتش ازهوا

سازنده هوا ازآب

سازنده خاک ازهوا

آفریننده جو لایتناهی

فروزنده کل آتشها

تولید کننده باد

خالق آب

سازنده آتش از خاک

سازنده هوا ارخاک

سازنده آب ازخاک

سازنده کل

سازنده سازندگان

 -----

 -----

 -----

بی گمان

 

 

 

خَروشید توم

مینوتوم

واسنا

هروسپ توم

هوسپاس

همید

هرنیک فره

بیش ترنا

تروبیش

انوشَک

فَرَشک

پژوهَدهَه

خاورافخشیا

ابَرزا

استو

رَخو

ورون

افریفه

بفریفته

ادوای

کام رد

فرمان کام

آیختن

افَرموش

همارنا

شنایا

اتَرس 

پشوتنا

پدمافی

چیر

پیروزگر

اورمزد

خداوند

ابرین کُهن توان

ابرین نُتَوان

ِوسپان

وسپار

اهو

اوخشیدار

دادار

رایومند

خروه مند

کرفه گر

داور

بوختار

فرشوگر

هَدهَه

اشم وُهی

 آمُشت هشیار

اخوان

ازمان

بی نیاز ترین

روحانی ترین

در همه جا حاضر

وجود کل

سزاوار سپاس

امید همه به اوست

اوست هر فر نیکی

رنج زدا

دافع درد

بی مرگ

مراد دهنده

قابل پژوهش

نور النوار

بخشاینده

برتری دهنده

ستوه نشونده

بی نیاز

از تباهی نجات دهنده

فریب ندهنده

یکتا

صاحب کام

به میل خود فرمان دهد

بی شریک است

فراموش نکننده

شمارکننده ثواب و گناه

قدردان

بی ترس و بیم

پاسبان تن

پیمانه دار

زبردست

فاتح

دانای مطلق

خداوند

 -----

 -----

نگهبان همه

آفریننده همه

حاکم مطلق

بخشنده

دادار

نورانی

باشکوه

نیکوکار

داور

نجات دهنده

رستاخیز کننده

بخودی خودپیدا شده

اشم وهی

همیشه هوشیار

بی خواب

بی زمان همیشگی