نگارستان

اسرار نامهای پارسی ایران باستان

اسرار نام ها در ایران باستان

تاریخ ایران باستان را اغلب تاریخ نگارانی نوشته اند که کشورشان جزء دشمنان اصلی ایران بوده اند اما چنان شکوه و عظمت و انسانیتی بر ایران و حکمرانان قدرتمندش حاکم بوده است که حتی آنان نیز همواره تمدن درخشان ایران را ستوده اند و آنرا برای ما به یادگار گذاشته اند که باعث فخر ایرانیان است.

یکی از این تاریخ نویسان، ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ، تاریخ نویس یونانی است که در نگارش تاریخ شکوهمند ایران و خصوصا در دوره سلسله هخامنشیان، بسیار درمورد آداب و رسوم پارسیان، سخن به میان آورده است که در ادامه، مورد افتخارآمیز دیگری را می خوانید.

ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺩﺍﺏ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻡ ﺍﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﮕﻔﺖ ﻭ ﻋﺠﻴﺐ که ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﭘﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻡ، ﺍﺳﺎﻣﻰ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ، ﺑﻬﻰ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺷﻰ ﻫﺎﻯ ﺟﺴﻤﻰ ﻭ ﺭﻭﺣﻰ، به گونه ای که ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻡ ﻫﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﺪ ﺁﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻧﻮﺯﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻴﺸﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﮔﻰ ﻭ ﺷﻜﻮﻩ ﺟﺸﻦ ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ، ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻴﻜﺮﺩﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ :

ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴﺰ، ﻣﻬﺮﺍﻥ، ﻣﻬﺮﭼﻬﺮ، ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ، ﺁﺫﺭﻣﻬﺮ، ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ، ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ، ﻣﻬﺮﻧﻮﺍﺯ ﻭ....

 

براستی که اوج ادب، فرهنگ و تمدن در میان ایرانیان باستان

 

قابل کتمان نیست

 

ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ، تاریخ نویس یونانی