نگارستان

افتخارات نظامی ایران باستان

شکوه و عظمت سرزمین جاوید پارس و حکمرانی ایران بر حدود نیمی از جهان در دروان باستان، نتیجه پیروزیها و افتخارات نظامی فرمانروایان و شاهان مقتدر و قدرتمند ایران باستان است که با دلاوریهای فرزندان ایرانزمین و سرلوحه بودن جوانمردی، انسانیت و عدالت در فکر و روح ایرانیان، نام ایران و ایرانی در تاریخ بشریت به نیکی جاودان گردیده است.

 افتخارات نظامی ایران باستان

 

شکوه و عظمت سرزمین جاوید پارس و حکمرانی ایران بر حدود نیمی از جهان در دروان باستان، نتیجه پیروزیها و افتخارات نظامی فرمانروایان و شاهان مقتدر و قدرتمند ایران باستان است که با دلاوریهای فرزندان ایرانزمین و سرلوحه بودن جوانمردی، انسانیت و عدالت در فکر و روح ایرانیان، نام ایران و ایرانی در تاریخ بشریت به نیکی جاودان گردیده است.

جهان در هزاره های اقتدار تمدن ایران، شاهد کشورگشایی های مستمر ارتش قدرتمند و سپاه جاویدان ایران بوده که وجه تمایز آن با دیگر کشورگشایان تاریخ، رعایت حقوق بشر و آزادی در ابراز عقیده و انتخاب دین توسط مردم کشورهای مغلوب بوده، به گونه ای که کتیبه کوروش کبیر در فتح بابل، مبنای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است.

افتخارات نظامی ایران باستان

از میان بردن امپراتوری جهنمی آشور توسط هووخشتره مادی و نجات مردم خاورمیانه از دست ستمگران آشوری

گشودن لیدی توسط کوروش بزرگ

فتح بابل توسط کوروش بزرگ

فتح مصر توسط کمبوجیه

فتح هند توسط داریوش بزرگ

پیروزی های مهرداد یکم و فرهاد دوم اشکانی در برابر یونانیان و جبران شکست های هخامنشیان از اسکندر مقدونی

پیروزی مهرداد دوم اشکانی در برابر هجوم وحشیانه اقوام التاییک زرد پوست و سرکوب شورش های سکاهای ایرانی تبار

شکست ارتش 40 هزار نفری کراسوس از سورنا در جنگ حران و کاره که فقط 10 هزار سرباز داشت

شکست ارتش بزرگ 120 هزاری نفری مارک انتونی توسط فرهاد چهارم اشکانی

پیروزی بلاش یکم در برابر رومیان و باز پس گیری مجدد ارمنستان

پیروزی اردوان پنجم اشکانی در برابر رومیان در جنگ نصییبین (واپسین نبرد اشکانیان و امپراتوری روم)

پیروزی های اردشیر بابکان در برابر کوشان ها و رومیان و شکست سزار الکساندر سوروس از اردشیر بابکان

تسخیر کوشان شرقی توسط شاپور یکم ساسانی

پیروزی های مداوم شاپور یکم در برابر رومیان

پیروزی شاپور دوم در برابر یورش اعراب

جلوگیری از یورش خانمان سوز هون های زردپوست و دیگر اقوام وحشی التاییک و مطیع کردن آنان در زمان شاپور دوم

پیروزی شاپور دوم در برابر هجوم های هولناک رومیان

جلوگیری از ورود هپتال ها به ایران و شکست هپتال ها با کشته شدن شاه هپتال ها توسط بهرام گور(بهرام پنجم) فقط با هفت هزار سرباز

پیروزی های یزرگرد دوم در برابر اقوام ترک تبار کیداری

دو بار پیروزی در برابر خزرها در زمان کیقباد ساسانی

غرامت گرفتن از رومیان در زمان کیقباد ساسانی

انقراض هپتال ها به طور مشترک توسط ترک ها و ارتش ساسانی در زمان انوشیروان ساسانی

پیروزی انوشیروان در برابر رومیان، خزرها و حبشی ها و فتح یمن و دیگر نقاط عربستان جنوبی برای نخستین بار در تاریخ ایران

پیروزی بهرام چوبینه سردار ساسانی که در زمان پادشاهی هرمز پنجم در سال 589 میلادی با 12 هزار تن، ارتش 300 هزار نفری هونها را شکست داد

پیروزی سمبات بگراتونی فقط با دو هزار نفر بر ارتش پرشمار هونها در سال 619 میلادی در زمان خسرو پرویز ساسانی

فتح 90 درصد قلمرو امپراتوری بیزانس توسط خسرو پرویز در سال 620 میلادی