نگارستان

فرمان و وصیت کوروش کبیر

کوروش کبیر، بنیان گذار سلسله شاهنشاهی و شکوهمند هخامنشیان در ایران زمین است که بر قسمت اعظمی از این کره خاکی به نیکی حکم میراند و به خاطر بخشندگی، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه گذاری نخستین و بزرگترین امپراطوری تاریخ جهان، آزاد کردن برده ها و زندانیان، احترام به ادیان و کیش های گوناگون، گسترش تمدن و عدالت و انسانیت در میان همه ملل و قبایل و ادیان، به نیکی یاد می شود.

 فرمان و وصیت کوروش کبیـر

فرمان کوروش

 

بگذارید هر کس به آیین خویش باشد

زنان را گرامی بدارید و فرودستان را دریابید

بگذارید هر کس به تکلم قبیله خود سخن بگوید

آدمی تنها در مقام خویش به منزلت خواهد رسید

گسستن زنجیرها، آرزوی من است

رهایی بردگان و عزت بزرگان، آرزوی من است

شکوه شب و حرمت خورشید را گرامی میداریم

پس تا هست شب هایتان به شادی و روزهایتان رازدار رهایی باد

این فرمان من است و این سخن، وصیت من است

او که آدمی را از ماوای خویش براند

خود نیز از خواب خوش، رانده خواهد شد

تا هست هوادار دانایی و تندرستی باشید

من چنین پنداشته ام

چنین گفته و چنین خواسته ام

کوروش کبیر