نگارستان

ویژگی های منحصربفرد کوروش کبیر

ویژگی های منحصربفرد کوروش کبیـر 

از میان مشاهیر و بزرگان جهان، کوروش کبیر امپراطور بزرگ هخامنشیان و فرمانروای مقتدر سرزمین جاوید ایران که بر حدود نیمی از کره زمین به نیکی حکم میراند، از بقیه متمایز بوده و با گذشت دوهزار و پانصد سال از حیات پربرکتش، هنوز نامش بر تارک جهان می درخشد و بجز ما ایرانیان که فرزندان او هستیم بقیه مردم جهان سالروز ولادتش را گرامی میدارند و از او به نیکی یاد میکنند چنانکه گزیده سخنانش در هزاره های گذشته، منشور حقوق بشر دنیای متمدن امروز است.

ویژگی های منحصربفرد کوروش کبیر که او را از تمام انسان ها متمایز می کند و هیچکس در جهان پیدا نشد که همتای او باشد:

تنها مرد مقتدر جهان بود که یک همسر داشت.

تنها مرد جهان بود که برده داری را برانداخت و خودش برده و کنیز نداشت.

تنها مرد جهان بود که به ایین دیگر مردمان اهانت نکرد وانان را گرامی داشت.

تنها مرد جهان بود که به یاری مظلومان پرداخت وهیچگونه چشم داشتی به انان نداشت.

تنها مرد جهان بود که به همسر دشمنش تجاوز نکرد و او را گرامی داشت و نگهبانی برای او نهاد تا او را حفظ کند.

تنها مرد جهان بود که در اوج قدرتش، بار عام میداد تا ضعیفترین و فقیر ترین مردمانش اورا ببینند و هر خواسته ای دارند او بشنود.

تنها مرد جهان بود که دشمنانش را بعد از شکست گرامی داشت وانان را نکشت تا بدانند مهر آریایی، یعنی چه.

تنها مرد جهان بود که دوسوم جهان را فتح کرد و هرشب نان و بادام کوهی و ماست میخورد زیرا خوراک ضعیفترین مردمان این خوراک بود.

تنها مرد جهان بود که هیچگاه دروغ نگفت و همیشه دروغگویان و چاپلوسان را شماتت میکرد.

تنها مرد جهان بود که هیچکدام از دوستان خود را در کار حکومتی نگذاشت.

 

به یاد باد شکوه و عظمت سرزمین جاوید