01/18 1397

تفاوت سگ و آدم

تفاوت سگ و آدم

 اگر شما یک سگ گرسنه را سیر کنید، هرگز دست شما را گاز نخواهد گرفت

 این تفاوت اساسی بین سگ و آدم است

 مارک تواین

T.me/Roshanbinan

اشتراک در تلگرام