01/16 1397

باورهای مثبت

باورهای مثبت

شکستن سنگ به ضربات مکرر چکش نیازمند است و نابود کردن افکار منفی، به تکرار باورهای مثبت

T.me/Roshanbinan

اشتراک در تلگرام