06/12 1395

ارزشمند بودن

ارزشمند بودن

ارزشمند بودن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو مجبور نیستی کامل باشی تنها کافی است ارزشمند باشی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشتراک در تلگرام