نگارستان

کتاب قلعه حیوانات

کتاب داستان قلعه حیوانات

کتاب الکترونیکی

قلعه حیوانات کتابی بسیار زیبا از جورج اورول است که بیان کننده داستان یک انقلاب در یک مزرعه در انگلستان بر علیه یک مزرعه دار دیکتاتور و ستمگر از طرف حیوانات آن مزرعه است. البته این داستان در مورد اکثر انقلاب هایی که مخصوصا در جهت استبداد و دیکتاتوری حرکت میکنند صدق میکند. توصیه میکنم حتما آنرا مطالعه فرمایید. 

دانلود:        قلعه حیوانات    706KB