نگارستان

داریوش بزرگ ما را ببخش

داریـوش بزرگ، ما را ببخش

آوای دلتنگی فرزندان سرزمین جاوید پارس و طلب بخشش از داریوش بزرگ، شاهنشاه بزرگ ایران و جهان از سلسله شکوهمند هخامنشیان.

 

داریوش بزرگ، پادشاه ایران زمین

وصیت کرده بودی که اهورامزدا، کشورت را در برابر سه چیز حفظ نماید

دشمن - خشکسالی - دروغ

 

کشورت از دشمن و خشکسالی و قحطی حفظ شد

اما آنقدر دروغ گویان کشورت زیاد شد

آنقدر بزرگ و پر زور که حتی اهورامزدا هم نتوانست بر آنها غلبه کند

 

داریوش عزیز، پدرم، ما را ببخش برای این همه دروغ و حیله و نیرنگ

برای عادت به این همه حقه و ریا و فریب

 

برای کشوری که به فنا داده ایم و دینی که از دست دادیم

برای از دست دادن آن معصومیت و پاکی و درستکاری

آن همه آرامش و آسایش و آبادانی

 

برای از دست دادن قلمروی وسیع تو و اجدادت

آن همه شادی و صلح و سربلندی

 

برای از دست دادن آن همه غرور و افتخار و پیشرفت

آن همه رضایت و آزادی

 

برای تبدیل کردن سپاه جاویدان تو به لشکر جوانان افسرده و غمگین و ناامید

 

همه ما متاسفیم برای از دست دادن

همه آنچه که با زحمت و شجاعت و ایثار تو بدست آمده بود و به فنا رفت

 

داریوش بزرگ، ما را ببخش که امانت دارِ خوبی نبوده ایم