10/24 1391

شاکر خداوند

شاکر خداوند

شاکر خداوند

 امروز هم روز شکرگزاری از خداوند است

 خداوندی که شایسته ستایش است

خداوندی که بخشنده و مهربان است

شکرگزاری بخاطر همه نعمتهایی که از آن بهرمندم

نعمتهایی که براستی سزاوار آن نیستم

ای خالق متعال با تمام وجود شاکر توام

شاکرم که سلامتم

شاکرم که در کنار خانواده ام هستم

شاکرم که خوشبختم

شاکرم که دوست میدارم

شاکرم که عشق میورزم

شاکرم که خدایی همچون تو دارم

خداوندا از تو میخواهم که ارزانی داری

این نعمتهای بزرگ را به کسانی که فاقد آن هستند

 

نگاره ها

اشتراک در تلگرام