نگارستان

دعا برای خوشبختی

 دعا برای خوشبختی

 دعا برای خوشبختی

 آنگاه كه كاخ آرزوهای كسی را ویران می كنی

که شاید ، تنها دل خوشی او باشد

 

آنگاه كه شمع امید كسی را خاموش می كنی

که شاید ، تنها دارایی او باشد

 

آنگاه که با ثروتت به دیگران فخر میفروشی

که شاید به شبی بند باشد

 

آنگاه که رشادت و جوانیت را به رخ دیگران میکشی

که شاید به تبی و دمی بند باشد

 

آنگاه كه غرور دیگران را زیر پای نخوت و خودبینی له می كنی

که شاید گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی

 

آنگاه كه بنده ای را نادیده می انگاری

که شاید عزیزترین بنده خدا باشد

 

آنگاه كه خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری

 

می خواهم بدانم

دستانت را بسوی كدامین آسمان دراز می كنی

تا برای خوشبختی خودت دعا كنی

کدامین آسمان

 

نگاره ها